Vedtægter

                               

 


 

Vedtægter

for 

 

Harlev Idræts Klub

 

§ 1. Klubbens navn og hjemsted.

Klubbens navn er Harlev Idræts Klub – HIK – og den er hjemme-hørende i Harlev, Århus Kommune.

Klubbens farver er generelt blå og rød.

____________________________________________

§ 2. Formål.

Det er HIK’s formål:

At fremme interessen for og tilbyde idrætslige aktiviteter, der understøtter den enkeltes sundhed og velvære.

At skabe mulighed for at dyrke såvel konkurrencen som udvikle udbytterige fællesskaber gennem et aktivt klubliv.

At målrette og udvikle tilbud, der matcher skiftende krav specielt fra unge, om mere uorganiserede og/eller tværgående aktiviteter.

At samarbejde med det øvrige fritidsliv, skole m.v. og vægte aktiv inddragelse af medlemmerne og forældrekredsen i foreningens arbejde.

____________________________________________

§ 3. Medlemmer.

Indmeldelse foretages efter afdelingernes procedure.

Udmeldelse foretages efter afdelingernes procedure.

Et medlem, der ved sin personlige optræden eller ved at bryde klubbens vedtægter, skader klubbens omdømme, kan stilles i karantæne eller ude-lukkes. Det kræves, at mindst ¾ af hovedbestyrelsen er for karantæne /udelukkelse.

____________________________________________

§ 4. Hovedgeneralforsamling.

Hovedgeneralforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling indkaldes af hovedbestyrelsen med mindst 14 dages varsel og afholdes hvert år i marts måned ved bekendtgørelse idags-pressen eller den lokale ugeavis. Enhver lovlig indvarslet generalfor-samling er beslutningsdygtig.

Alle medlemmer af en afdeling, herunder også hovedafdelingen er stemmeberettigede.

Medlemmer er kontingentbetalende udøvere, herunder også kontingentfrie medlemmer eller udøvere med friplads. Derudover betragtes trænere og hjælpetrænere som medlemmer af afdelingen, hvorfor de ligeledes har stemmeret. Valgte/udpegede medlemmer til bestyrelser, arbejdende grup-per og udvalg er ligeledes at betragte som medlemmer og har derfor også stemmeret.

Endelig har æresmedlemmer udpeget gennem hovedafdelingen stemme-ret til hovedgeneralforsamling.

Stemmeret på en generalforsamling har medlemmer over 14 år. For medlemmer under 14 år kan forældre udøve stemmeret efter følgende regler:

A

 

1 barn

 

1 forældrestemme ved fremmøde

 

B

 

2 eller flere børn

 

2 forældrestemmer ved fremmøde

 

 

Forslag, der ønskes behandlet på hovedgeneralforsamlingen, skal være hovedbestyrelsen i hænde senest 8 dage før den afholdes. Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves 2/3 af de afgivne stemmer. Andre forslag vedtages ved simpelt stemmeflertal.

Alle stemmeberettigede er valgbare. Skriftlig afstemning foretages, når blot ét medlem kræver det.

Ekstraordinær hovedgeneralforsamling afholdes, når hovedbestyrelsen finder det nødvendigt, eller når 20 stemmeberettigede medlemmer fremsender skriftlig begæring herom ledsaget af dagsorden til hovedbe-styrelsen.

Den ordinære hovedgeneralforsamlingsdagsorden er følgende:

Valg af dirigent

Hovedformandens beretning

Hovedkassererens beretning

Behandling af indkomne forslag

Valg af hovedformand (ulige år)

Valg af hovedkasserer (lige år)

Valg af sekretær (ulige år)

Valg af næstformand (lige år)

Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

Eventuelt

____________________________________________

§ 5. Hovedbestyrelsen.

Stk. 1. 

 

Hovedbestyrelsen består af hovedformanden, næstformanden, hoved-kassereren, sekretæren og formændene for de enkelte afdelinger. Ved en afdelingsformands forfald til et møde, kan en stedfortræder deltage.

Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Hovedbestyrelsen er hovedansvarlig for klubbens drift,herunderopfølgning af generalforsamlingsbeslutninger.

Hovedbestyrelsen kan indkalde afdelingerne til fælles bestyrelsesmøder.

Hovedbestyrelsen træffer beslutningom oprettelse og nedlæggelse af afdelinger.

Stk. 2.

Hovedformanden, næstformanden, hovedkassereren og sekretæren   udgør et forretningsudvalg, der varetager klubbens daglige drift på grund-lag af hovedbestyrelsens beslutninger og vedtagne principper.

Forretningsudvalget tegner foreningen indadtil og udadtil.

Stk. 3.

Æresmedlemmer udpeges af en enig bestyrelse i Harlev Idrætsklubs hovedafdeling og æresmedlemskabet tildeles ved hovedafdelingens generalforsamling.

Æresmedlemskabet af Harlev Idrætsklub kan gives til personer, der i en lang årrække har bidraget til arbejdet og udviklingen i en eller flere af afdelingerne.

Ved æresmedlemskabet lægges vægt på et langt og initiativrigt arbejde til gavn for mange medlemmer af Harlev Idrætsklub, gerne som leder eller bestyrelsesmedlem.

Æresmedlemmer af Harlev Idrætsklub modtager et diplom og indskrives på en tavle, der hænger på hovedafdelingens kontor.

 

_____________________________________________

§ 6. Afdelingerne. 

Klubben er opdelt i afdelinger –  én for hver idrætsgren.

For hver afdeling oprettes en afdelingsbestyrelse til at lede den pågældende afdelings aktiviteter.

Bestemmelserne om, hvornår en afdeling skal oprettes, træffes af hovedbestyrelsen.

Afdelingsbestyrelsen er ansvarlig for afdelingens arbejde under ansvar for hovedbestyrelsen. Afdelingen er sportslig selvstændig under ansvar for lovenes § 2.

Afdelingerne skal fremsende et budget inden udgangen af januar måned til godkendelse af hovedbestyrelsen.

Afdelingsbestyrelsen er ansvarlig for det godkendte budgets overholdelse.

Al kontingentopkrævning samt alle ind- og udbetalinger skal foregå gennem hovedkassen.

Afdelingsgeneralforsamlingen afholdes én gang årligt – forud for hovedgeneralforsamlingen.

                                                                                       

Ekstraordinær afdelingsgeneralforsamling afholdes, når afdelingsbesty-relsen ønsker det, eller når mindst 20 stemmeberettigede til afdelingen kræver det. Indkaldelsesregler er de samme som for hovedgeneralfor-samling.

Afdelingsgeneralforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:

 

1

 

Valg af dirigent

 

2

 

Beretning

 

3

 

Orientering om regnskab, (regnskab fremlægges til godken-delse på hovedgeneralforsamlingen)

 

4

 

Valg af afdelingsformand (lige årstal)

 

5

 

Valg af de for arbejdet nødvendige bestyrelsesmedlemmer.

Stemmeret i foreningsanliggender, hvortil er indkaldt både hovedbestyrelse og afdelingsbestyrelser, har max. 4 bestyrelsesmedlemmer

 

6

 

Indkomne forslag

 

7

 

Eventuel

 

 

Stemmeret og valgbarhed efter samme regler som til hovedbestyrelsen.

Afdelingsbestyrelsen konstituerer sig selv på førstkommende bestyrel-sesmøde med sekretær.

                                                                                                                   

Valgene gælder for 2-årige perioder. Der skal skrives referat fra generalforsamling og bestyrelsesmøder.

Afdelingerne fastsætter i det omfang, det er påkrævet, eventuelle nødvendige tillægsvedtægter.

Disse skal godkendes af afdelingsgeneralforsamlingen samt af hovedbestyrelsen.

___________________________________________

§ 7. Regnskab og kontingent. 

Regnskabsåret er fra 1. januar til 31. december. Regnskabet skal inde-holde driftsregnskab og status og skal behandles af hovedbestyrelsen, inden det forelægges for hovedgeneralforsamlingen.

Regnskabet skal indeholde separate regnskaber for de enkelte afdelinger. Regnskabet revideres af 2 revisorer. Disse vælges for 1 år ad gangen på hovedgeneralforsamlingen. Desuden vælges 1 revisorsuppleant.Revisorerne må ikke være medlemmer af hovedbestyrelsen.

Kontingentet fastsættes af den enkelte afdeling. Ved fastsættelsen skal der dog tages højde for, at der til hovedafdelingen skal indbetales et kontingent efter en nærmere fastsat procentsats. Procentsatsen fastsættes af hovedbestyrelsen forud for afdelingernes budgetlægning.

____________________________________________

§ 8. Gæld og låneoptagelse. 

Det er alene klubben som selvstændig juridisk person, der hæfter for klubbens gæld og forpligtigelser i forhold 3. mand. Klubbens medlemmer hæfter således ikke personlig for gæld, som er stiftet i klubbens navn.

Den til enhver tid siddende bestyrelse har bemyndigelse til at optage lån til klubben på, hvad der svarer til maximalt kr. 100,00 pr. stemmeberet-tiget, aktivt medlem, såfremt behov herfor opstår.

Ved optagelse af større lån skal dette vedtages på ordinær eller ekstra-ordinær hovedgeneralforsamling.

____________________________________________

§ 9. En afdelings ophør / udtræden. 

Bestemmelse om en afdelings ophør/udtræden kan kun tages på en ekstraordinær afdelingsgeneralforsamling. For at denne er beslutnings-dygtig kræves, at mindst 2/3 af afdelingens stemmeberettigede med-lemmer er til stede.

For at forslaget kan vedtages, kræves at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en afdelingsgeneralforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflertal, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

Ophører/udtræder en afdeling, tilfalder dens eventuelle midler og aktiver HIK.

Evt. gæld i henhold til mellemregnskab skal afvikles inden udtræden kan træde i kraft.

§ 10. Opløsning. 

Stk. 1.

Klubbens opløsning kan kun ske ved beslutning på to hinanden følgende ekstraordinære hovedgeneralforsamlinger der afholdes med mindst én måneds mellemrum.

Det kræves, at mindst ¾ af de fremmødte stemmeberettigede medlem-mer stemmer for opløsningen.

I tilfælde af klubbens opløsning overdrages eventuelle aktiver til børne- og ungdomsarbejde i Harlev området efter den afgående hovedbestyrelses nærmere beslutning.

Stk. 2.

Klubbens opløsning med henblik på, at alle klubbens afdelinger etableres som selvstændige klubber kan ske på hinanden følgende hovedgenralfor-samlinger der afholdes med mindst en måneds mellemrum.

Det kræves, at mindst ¾ af de fremmødte stemmeberettigede medlem-mer stemmer for opløsningen.

Klubbens eventuelle aktiver tilfalder de nyetablerede selvstændige klub-bere, således at hver ny klub overtager de aktiver og passiver, der på opløsningsdatoen i henhold til de nuværende afdelingsregnskaber og op-ført som afdelingens aktiver og passiver.

Hovedklubbens aktiver og passiver fordeles mellem de nye klubber for-holdsmæsssigt på grundlag af mellemregnskab på opløsningsdatoen.

____________________________________________

Godkendt på hovedgeneralforsamlingen den 2. marts 2013.

Erik Teilmann

Dirigent.

____________________________________________

Thomas Mielczarek – Michael Knudsen – Monica Hartmann – Egon Jørgensen – Mette Bryndum Christiansen – BarbaraKoch – Steffen Boye Sørensen – Jens Tangbæk – Bent Hansen – Frank Kejlberg - Anne Mette Lund

__________________________________________