Aktivitetsudvalg

Aktivitetsudvalget 

Morten Nørlem
Araliavej 49
8462 Harlev J
tlf. 40 59 75 59
E-mail: mortennoerlem@gmail.com

Inge Saunte
Kettingvej 32
8462 Harlev J
tlf. 86 94 25 74 / 22 49 62 62
E-mail: inge.saunte@gmail.com

 

Marianne Eriksen

Araliavej 49

8462 Harlev J

tlf. 6070 1259

E-mail: miky@stofanet.dk